Nguyễn Thị Kim Ngân » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội » Luật An ninh mạng: Phối hợp thẩm định, kiểm tra, giám sát đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

(An Ninh – Chính Trị – Xã Hội) - Bộ Công an vừa hoàn tất dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 1 tháng. Dự thảo nghị định gồm 6 chương 30 điều. Trong đó, quy định về phối hợp thẩm định, kiểm tra, giám sát đối với hệ thống thông tin đồng thời thuộc danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia (mục 2, chương 2) là một nội dung nổi bật với các điều:

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Điều 7. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ quy định của Luật An ninh mạng và pháp luật có liên quan.

2. Bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan.

3. Chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời.

4. Bảo đảm sự hoạt động bình thường của hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

5. Việc phối hợp thẩm định, kiểm tra, giám sát được áp dụng đối với hệ thống thông tin đồng thời thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia và Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia khác không thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia thì áp dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ an ninh mạng.

Điều 8. Phương thức phối hợp

1. Trao đổi trực tiếp, gửi công văn, thông báo bằng văn bản.

2. Tổ chức họp liên ngành.

3. Thành lập các đoàn công tác liên ngành.

4. Các hình thức khác.

Điều 9. Phối hợp kiểm tra đối với hệ thống thông tin đồng thời thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia và Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

1. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra an ninh mạng, an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin đồng thời thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia và Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp kiểm tra an ninh mạng, an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin quân sự thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

3. Kết quả kiểm tra được sử dụng phục vụ công tác bảo vệ an ninh mạng, an toàn thông tin mạng.

Điều 10. Phối hợp giám sát đối với hệ thống thông tin đồng thời thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia và Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

1. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thực hiện giám sát và có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu từ thiết bị quan trắc cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền dùng chung phục vụ công tác bảo vệ an ninh mạng, an toàn thông tin mạng.

2. Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia bố trí mặt bằng, điều kiện kỹ thuật, thiết lập, kết nối hệ thống, thiết bị giám sát của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng vào hệ thống thông tin do mình quản lý nhằm phát hiện, cảnh báo cáo sớm nguy cơ mất an ninh mạng.

3. Trường hợp đã có cơ quan có thẩm quyền thực hiện giám sát, dữ liệu từ thiết bị quan trắc cơ sở sẽ được chia sẻ cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng để dùng chung phục vụ công tác bảo vệ an ninh mạng, an toàn thông tin mạng.

Điều 11. Phối hợp thẩm định đối với hệ thống thông tin đồng thời thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia và Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

1. Khi thiết lập, mở rộng hoặc nâng cấp hệ thống thông tin, chủ quản hệ thống thông tin gửi hồ sơ đề nghị thẩm định phương án bảo đảm an toàn thông tin mạng đồng thời cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an và cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức có liên quan thẩm định an ninh mạng; thẩm định phương án bảo đảm an toàn thông tin mạng khi thiết lập, mở rộng hoặc nâng cấp hệ thống thông tin đối với hệ thống thông tin đồng thời thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia và Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Ban Biên tập

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]

Share on Facebook!