Các Chủ tịch Quốc hội tiền nhiệm

Ông Nguyễn Văn Tố
 • Trưởng ban Thường trực Quốc hội
 • Nhiệm kỳ: 2 tháng 3, 1946 đến 8 tháng 11, 1946

Ông Bùi Bằng Đoàn
 • Trưởng ban Thường trực Quốc hội
 • Nhiệm kỳ: 9 tháng 11, 1946 đến 13 tháng 4, 1955

Ông Tôn Đức Thắng
 • Trưởng ban Thường trực Quốc hội
 • Nhiệm kỳ: 20 tháng 9, 1955 đến 15 tháng 7, 1960

Ông Trường Chinh
 • Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội (15 tháng 7, 1960 đến 3 tháng 6, 1975)
 • Chủ tịch Quốc hội (3 tháng 6, 1975 đến 4 tháng 7, 1981)

Ông Nguyễn Hữu Thọ
 • Chủ tịch Quốc hội
 • Nhiệm kỳ: 4 tháng 7, 1981 đến 18 tháng 6, 1987

Ông Lê Quang Đạo
 • Chủ tịch Quốc hội
 • Nhiệm kỳ: 18 tháng 6, 1987 đến 23 tháng 9, 1992

Ông Nông Đức Mạnh
 • Chủ tịch Quốc hội
 • Nhiệm kỳ: 23 tháng 9, 1992 đến 27 tháng 6, 2001

Ông Nguyễn Văn An
 • Chủ tịch Quốc hội
 • Nhiệm kỳ: 27 tháng 6, 2001 đến 26 tháng 6, 2006

Ông Nguyễn Phú Trọng
 • Chủ tịch Quốc hội
 • Nhiệm kỳ: 26 tháng 6, 2006 đến 23 tháng 7, 2011

Ông Nguyễn Sinh Hùng
 • Chủ tịch Quốc hội
 • Nhiệm kỳ: 23 tháng 7, 2011 đến nay